Directe schadeafhandeling online

Nieuws

“Bedrieglijke” afhandeling verzekeraars - eigenaar auto de dupe

Belangrijke oproep aan alle autobezitters. Heeft u het herstel van de schade aan uw auto via uw verzekering laten lopen?
Heeft u later bij nader inzien toch besloten de schade voor eigen rekening te nemen omdat u anders teveel terug zou vallen in bonus/malusladder en dus uw no-claim?!

Heeft u daarom zelf een verzoek tot terugbetaling van de schade gedaan, of heeft u verzekeraar/tussenpersoon dit aan u voorgesteld? Heeft u het opgegeven schadebedrag netjes terugbetaald aan de verzekeraar of tussenpersoon? Dan bevat het onderstaande bericht wellicht belangrijke informatie, omdat het zomaar kan zijn dat u teveel heeft terugbetaald aan uw verzekeraar!

Al vele jaren vindt er bij autoschade door verzekeraars schadesturing plaats, waarbij verzekerden met een casco (allrisk) dekking die een autoschade hebben bijna "gedwongen" worden deze te laten herstellen bij één van de samenwerkende schadeherstelbedrijven van deze verzekeraar.

Schadesturing volgens verzekeraars schadelastbeheersing, is gebaseerd op scherpe prijsafspraken met deze samenwerkende ketens van autoschadeherstelbedrijven, extra bedongen kortingen, bonussen en gratis services.

Het is duidelijk dat dergelijke voordelen voor verzekeraars bijna nooit zijn meegenomen in de schadecalculaties c.q. expertise-rapporten die bij autoschades worden opgemaakt.
Terwijl juist die schadecalculaties en expertiserapporten de basis vormen voor de hoogte van het vastgestelde schadebedrag.
Er bestaat dus een verschil tussen de hoogte van de schadebedragen die "officieel" zijn vastgesteld en de schadebedragen die verzekeraars daadwerkelijk hebben moeten betalen, welke een stuk lager zijn door de prijsafspraken van verzekeraars met de samenwerkende schadeherstelbedrijven.
Er is dus feitelijk sprake van bruto-schadebedragen en van netto schadebedragen.

Betreft het een verhaalbare schade, dan wordt het schadebedrag dat in de schadecalculatie of het expertiserapport staat, gevorderd van de tegenpartij of zijn verzekeraar. Dat is dus het zogenaamde bruto schadebedrag. U begrijpt dat in dit geval de verzekeraar die de eigenaar van de auto met zijn schade stuurt naar één van zijn samenwerkende schadeherstelbedrijven, er nog een keer extra geld aan verdient.

Maar ook indien een verzekerde besluit een schade voor eigen rekening te nemen om zo de no-claim terugval te voorkomen zal er (tot 1 januari 2015) worden uitgegaan van het bruto schadebedrag.

Er moet dus meer worden terugbetaald dan de werkelijke schadekosten die de verzekeraar zelf heeft betaald.

Deze "bedrieglijke" afhandeling vindt al jaren plaats binnen de verzekeraarsbranche.
Casco verzekeraars verdienen dubbel aan deze bedongen kortingen. Hierdoor moeten aansprakelijkheidsverzekeraars meer betalen. Dit betekent een verhoging van de schadelast, waardoor de premies voor autoverzekeringen hoger worden voor de eigenaar van de auto.

Dit alles speelt bij de verzekeraars die aan schadesturing doen, maar het gaat op voor een groot deel van alle autoverzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars heeft nu ook vastgesteld dat deze handelswijze van verzekeraars niet goed uit te leggen is en dus ongewenst is. Het negatieve imago van verzekeraars wordt hierdoor alleen maar versterkt.

In een eerder gesprek dat Irene Sommeling, initiatiefneemster JIJBEPAALT.NL gevoerd heeft met de heer R. Ruis van het Verbond van Verzekeraars over het artikel "Omvangrijke fraude bij schadeherstel" heeft Sommeling ook de Bedrijfsregeling 18 – Netto Regres aangekaart.
Zij vindt Bedrijfsregeling 18 een positieve ontwikkeling, maar het stoot Sommeling tegen de borst dat de Bedrijfsregeling vastgesteld op 17 juni 2014, pas met ingang van1 januari 2015 wordt ingevoerd.

Fraude bij Schadeherstel dient aangepakt te worden, maar dit is ook een vorm van fraude, en dient met onmiddellijke ingang gestopt te worden. Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten dat dit niet eerder mogelijk is als per 1 januari 2015. Dit heeft te maken met de systemen die hier nog niet voor ingericht zijn.

JIJBEPAALT.NL vindt deze gang van zaken onacceptabel en wil onderzoeken of er met terugwerkende kracht een vergoeding van de verzekeraars bedongen kan worden voor auto-eigenaren die in het verleden één of meerdere schade(n) voor eigen rekening hebben genomen, en dus in alle waarschijnlijkheid teveel terugbetaald hebben aan de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon.

Sommeling heeft trouwens enkele tussenpersonen gesproken. Zij hebben aangegeven aan de hand van het expertiserapport de klant te laten terugbetalen, en waren zich hiervan niet bewust.
De kans is groot dat u teveel heeft terugbetaald!

Heeft u een schade die u in 1e instantie via de verzekeraar heeft laten lopen terugbetaald aan uw verzekeraar?
Meld u aan via: Jijbepaalt.nl, postbus 15, 6658 ZG Beneden-Leeuwen of via info@jijbepaalt.nl.

Het is wel van belang dat u nog over gegevens beschikt m.b.t. het vastgestelde autoschadebedrag dat u voor eigen rekening heeft genomen. Een expertiserapport of het bericht. Het gaat hierbij zowel om de schade ontstaan aan uw eigen voertuig als de evt. schade ontstaan aan het voertuig van de tegenpartij.

Uw melding zien wij met belangstelling tegemoet.
JIJBEPAALT(.NL) wat er bij autoschade gebeurt!
 


Reageer: